HISTORIE  NÁMOŘNÍ PLAVBY

Úvod

V roce 2020 vzpomínají bývalí pracovníci podniku ČNP (Česká, dříve Československá námořní plavba)

68 let od vztyčení československé vlajky na naší první poválečné lodi Republika I. (11.1.1952)

61 let od svého založení (1.4.1959), kdy vznikla ČNP jako samostatný podnik pro námořní dopravu vlastními loděmi

a současně připomínají, že uplynulo již

22 let od prodeje poslední české námořní lodě (18.12.1998), což znamenalo konec provozu vlastních námořních lodí v naší zemi

loď Republika u Dračí skály

Tyto stránky jsou určeny všem, kdož se zajímají o historii a výsledky námořní plavby, zejména pak těm, kteří se o její dobré výsledky a pověst zasloužili svojí prací na námořních lodích.
Jsou jich tisíce, kteří na  moři trávili dlouhé roky a někteří často celý svůj aktivní život věnovali tomuto náročnému povolání a v současně době prožívají konečně celý čas ve společnosti svých blízkých, rodin i kamarádů, ať již na zaslouženém odpočinku, či našli uplatnění v tuzemských organizacích. Stovky však dále pokračují v tradici námořníků na cizích lodích zahraničních rejdařů, nebo se věnují činnosti s námořní dopravou spjatých, především zajišťováním námořních přeprav na cizí tonáži pro české i zahraniční organizace.

Historie provozování vlastní námořní dopravy zahrnuje prakticky celé období samostatného československého státu i po jeho rozdělení a skončila vlastně v minulém století. Zatímco v období první republiky se nejednalo o významnou činnost z hlediska počtu  a zejména tonáže provozovaných lodí, po druhé světové válce vzniklo odvětví významné nejen počtem a tonáží mezi vnitrozemskými státy, ale především svými hospodářskými výsledky a zvláštním postavením v systému socialistického hospodářství. Pro fungování na námořním trhu bylo upraveno jak právní postavení jako mezinárodní akciové společnosti, ale i přizpůsobena ekonomická pravidla, umožňující činnost v konkurenci s cizími rejdaři.

Postupně budou uveřejňovány různé materiály, především statistické, zahrnující  téměř padesát let od roku 1952 do roku 1998, doplněné historickými fakty o jednotlivých stránkách činnosti i významných událostech jednotlivých let, údaji o jednotlivých námořních lodích i výkonech celé floty. Chybět nebudou ani příspěvky především námořníků, kteří vzpomínají na různé příhody ze života na mořích i v přístavech a další písemné i fotografické dokumenty.

Údaje byly získány především ze Státního ústředního archivu v Praze (zvláště děkuji dr.Bromovi za poskytnutí podkladů a kvalifikovanou obětavou pomoc při jejich zpracování), další příspěvky a materiály od řady bývalých pracovníků podniku (zejména důchodců, kteří dodali spoustu unikátních dokumentů a fotografií), technické zpracování nezištně umožnil ředitel společnosti Czechoslovak Ocean Shipping Group ing.Jamný. Protože řadu údajů nebylo možno ověřit, budu jen rád, pokud je upřesníte nebo doplníte na níže uvedené spojení.

Současně s řadou mých i vašich kamarádů připravujeme projekt, který by měl zachovat historii námořní plavby u nás (perspektivně i založení námořnického muzea) a proto vás prosíme o následující:
 

1. číslo a údaje poslední cesty lodí, prodaných  v letech 1995-1998, případně základní údaje o jednotlivých cestách v tomto období: EČ, MEČ, přepravené tuny, konec cesty

2. údaje o cestách: kolem světa, proplutí okolo Hornova mysu nebo Magelanovou úžinou, plavby za polární kruh apod.

3. zajímavosti o  kolizích lodí, větších haváriích, požárech, znehodnocení nákladu, záchraně lidských životů, zadržení lodě, černých pasažérech, přepravě zvířat , nebezpečného nákladu, tajfunech, extrémních teplotách, kuriozity z lodi, plavby i přístavů apod.

4. dokumenty z lodí: fotky lodí a z lodi (prosím dle možností doplnit jména a údaje o místu a času pořízení), popisy lodí, tiskové zprávy o pobytu našich lodí v přístavech, knihy o lodích aj.

5. předměty, představující pracovní pomůcky, záchranné prostředky, části zařízení lodě, přístroje a jiné předměty a památky, připomínající loď nebo přístav, který jste navštívili

6. korekce údajů, které považujete za nesprávné (upřesnění nebo změna) můžete posílat přímo na webovou stránku na e-mailovou adresu

7. prostě vše, co pokládáte za zajímavé. Nebojte se literárního zpracování, jde mi především o fakta a kuriozity, vaše příspěvky upravím, jde o to, aby nebyly zapomenuty

8. uvítám i technickou  a jakoukoli další pomoc: převádění materiálů do elektronické podoby - přepisování zajímavých textů, skenování fotografií, rozmnožování písemností apod.

9. pokud by někdo měl nějakou konkrétnější představu, kde by mohlo být umístěno námořnické muzeum, prosím sdělte podrobnosti o místě a kapacitě

10. údaje nebo materiály zašlete nebo předejte v obálce s mým jménem
     - na níže uvedené spojení nebo
     - při návštěvě budovy ČNP na poštovní oddělení nebo
     - do l.patra sekretariátu COS GROUP p.Jamného


Děkuje a zdraví a na vaše příspěvky a podněty se těší

Zdeněk Bastl

byt
162 00 Praha 6, Brixiho 14
tel. 220 612 258

e-mail: zdenek.bastl@tiscali.cz
internet: www.bastl.cz/cnp

chalupa
407 78 Velký Šenov 196
tel 412 391 100

Tyto údaje, přehled vývoje námořní dopravy a provozování námořních lodí v českých zemích, jsou součástí připravované publikace a všechna práva s tím spojená jsou vlastnictvím autora.

Údaje mohou být použity pouze ke studijním účelům a nesmí být dále publikovány bez autorova souhlasu. Nesmí být použity ke komerčním nebo jiným účelům, pokud autor k tomu neudělí písemný souhlas na základě osobního projednání nebo písemného sdělení, k jakému účelu a za jakých podmínek bude materiál použit.

Autor současně upozorňuje, že materiál nemá definitivní podobu a neručí za případné chyby nebo nepřesné údaje v textu ani neodpovídá za uvedené závěry, které jsou jeho osobním názorem.