Společné náklady

Společné náklady tvoří položky, nezahrnuté v provozních nákladech lodí ani v režii ústředí a tvoří je bilance

a)     manka a škody a jejich náhrady

b)     finanční náklady

c)      příspěvek na sociální zabezpečení

d)     rezervy na náklady

 

Metodika jejich vykazování se měnila a ve statistických přehledech je zachycen příspěvek na sociální zabezpečení od roku 1970, manka a škody (resp.bilance škod a jejich náhrad od pojišťovny) a finanční náklady od roku 1977.

 

 

 

manka  a

finanční

příspěvek

rok

škody

náklady

soc.zab.

 

 

 

 

1970

 

 

4,6

1971

 

 

4,8

1972

 

 

5,2

1973

 

 

6,4

1974

 

 

7,2

1975

 

 

7,4

1976

 

 

7,0

1977

5,1

16,6

6,4

1978

4,7

21,2

7,0

1979

2,2

24,5

7,5

1980

2,3

25,7

7,6

1981

5,2

37,9

8,8

1982

0,0

57,9

9,5

1983

-0,3

60,1

9,5

1984

0,0

55,5

10,0

1985

0,0

53,0

10,1

1986

-0,2

61,3

10,3

1987

-0,5

38,5

9,7

1988

0,0

37,2

10,1

1989

-0,4

45,6

12,5

1990

-0,2

173,1

 

1991

-0,2

335,5

 

1992

-4,4

306,8

 

1993

-0,3

200,7

 

1994

0,0

207,2

 

1995

 

180,6

 

1996

 

184,6

 

1997

 

358,1

 

1998

 

301,5

 

 

Manka a škody

zahrnují bilanci škod a jejich náhrad, jako rozdíl mezi:

-         náklady za zjištěná manka a škody na hmotném i finančním majetku ústředí a lodí,  zejména škody na námořních lodích, přepravovaném zboží i škody z odpovědnosti rejdaře

-         náhradami od viníků škod nebo pojišťoven, kde jsou tato rizika pojištěna

Největší položku tvoří škody, vzniklé při provozu lodí, na lodi a jejím zařízení, na přepravovaném zboží a škody z odpovědnosti rejdaře.

 

Mezi vznikem škody (které mohou býti i velmi vysoké) a jejich vymáháním (náhradou) bývá často značný časový rozdíl i několika let a jejich zahrnutí do výsledku konkrétní lodi v daném roce by výrazně ovlivnilo vykazovaný hospodářský výsledek.

Od roku 1995 nejsou již samostatně vykazovány.

 

Finanční náklady

tvoří zejména

a)     tvorba rezerv na finanční náklady

b)     zúčtování opravných položek do finančních nákladů

c)      nákladové úroky

d)     ostatní finanční náklady

e)     převod finančních nákladů

které vyplývají z činnosti podniku jako celku nebo časově spadají do období bezprostředně nesouvisícího s vykazovaným rokem.

 

Příspěvek na sociální pojištění

je tvořen stanoveným podílem z vyplacených mzdových prostředků podle obecně stanovených zásad (%). Od roku 1990 je vykazován v celkových osobních nákladech.

 

Rezervy na náklady

byly tvořeny na některé nákladové položky, stanovené obecnými předpisy, v ČNP zejména na opravy, které zahrnovaly delší období než jeden rok nebo opravy, které byly z provozních důvodů přesunuty z běžného na následující rok. Tyto rezervy byly zahrnuty do ostatních materiálových nákladů a proti této položce byly zúčtovány skutečné náklady v roce, kdy byly skutečně vynaloženy.