Mzdy a platy

Výnosy ministerstva dopravy o úpravě platových poměrů členů posádek čs.námořních lodí

 

Výnos MD z 10.10.1963 platný od 1.1.1964

Platy měly následující strukturu

 

1)     Základní platy

a)     na lodi jsou stanoveny v rozpětí podle funkce

aa) u velitele a důstojníků diferencovaně podle hrubé prostornosti lodi v BRT (3kategorie)

ab) u ostatních pracovníků jednotně pro všechny lodě

ac) u tankových lodí zvýšení o 15%

b)     za dobu pobytu v ČSSR náleží pracovníkovi 55% jeho základního platu, nejvýše však 2200Kčs měsíčně

 

2)     Příplatek za setrvání v čs.námořním loďstvu v % základního platu

a)     po 5 letech 10%

b)     dále po 2 letech další 2%

c)      nejvýše však 20%

 

3)     Naloďovací příplatek ode dne nalodění do dne vylodění

a)     pracovníci rozděleni do 4 skupin

b)     v USD denně 2,20, 1,80, 1,40, 0,70

c)      na tankových lodích zvýšení o 10%

 

4)     Práce přesčas a ve dnech pracovního klidu se poskytuje

a)     především náhradní volno

b)     nebo 1/200 základního měsíčního platu s příplatkem 30%

c)      důstojníkům paušální odměna, nejvýše však 20% základního platu

 

5)     Pracovní pohotovost

a)     za každou hodinu nařízené pohotovosti při postoji v přístavu polovina odměny za práci přesčas

b)     pracovníkům s paušální odměnou za práci přesčas odměna nenáleží

 

6)     Volné dny

a)     za každý kalendářní měsíc nalodění 1 volný den

b)     u tankových lodí se nárok zvyšuje o polovinu

 

7)     Mimořádné práce

a)     8-10 Kč za 1 hodinu

b)     dvojnásobek při přesčasové práci

 

8)     Zaopatření posádky

a)     přiměřené ubytování  a stravování na lodi

b)     nákupy v lodní kantýně

 

9) Pojištění posádky na částku

a)     15000 Kč pro případ úmrtí

b)     30000 Kč pro případ trvalé invalidity

c)      6-12000 Kč osobních svršků

 

10) Náhrady cestovních výdajů

a)     při cestách mezi lodí a sídlem provozovatele

b)     vyjímečně i místem bydliště pracovníka

 

11) Výměna části základního platu v době nalodění

a)     4 skupiny stejné jako u naloďovacího příplatku

b)     nejvyšší měsíční částka určená k výměně 200, 350, 450 a 600 Kč

c)      k úhradě pobytových výloh v přístavech zemí socialistického tábora

d)     k nákupům předmětů osobní potřeby v lodní kantýně

e)     nevyčerpanou částku dle c) a d) lze převést na odběrní poukazy Tuzex v poměru 1:0,6

 

Výnos MD z 30.11.1967 platný od 1.1.1968

Platy měly následující strukturu

 

1) Základní platy

a)      zahraniční (na lodi) jsou stanoveny v rozpětí podle funkce

aa) u velitele a  důstojníků diferencovaně

- v třídách T13-T10 (5 kategorií) a

- podle hrubé prostornosti lodi v BRT (4 kategorie)

ab) u ostatních pracovníků jednotně pro všechny lodě

ac) u tankových lodí zvýšení o 15%

b)      tuzemské (za dobu pobytu v ČSSR po skončení dovolené a náhradního volna po dobu    výkonu práce)

 

2) Příplatek za setrvání v čs.námořním loďstvu v % základního platu

a)     po 5 letech 10%

b)      dále po 2 letech další 2%

c)      nejvýše však 20%

d)     výše příplatku nesmí překročit částku 600Kč měsíčně

 

3) Naloďovací příplatek ode dne nalodění do dne vylodění

a)     pracovníci rozděleni do 4 skupin

b)     v USD denně 2,20, 1,80, 1,40, 0,70

c)      na tankových lodích zvýšení o 10%

d)     naloďovací příplatek se vyplácí ze 70% v měně státu, ve kterém se loď zdržuje a za 30% v odběrních poukazech podniku TUZEX

 

4) Práce přesčas a ve dnech pracovního klidu se poskytuje

a)     především náhradní volno

b)     nebo 1/190 základního měsíčního platu s příplatkem 30%

c)      nebo paušální odměna, nejvýše však 20% základního platu

 

5) Pracovní pohotovost

a)      při postoji v přístavu za každou hodinu nařízené pohotovosti polovina odměny za práci přesčas

b)     při plavbě na moři za každý kalendářní měsíc nalodění náhradní volno v délce jednoho pracovního dne

c)      veliteli, lodnímu lékaři a pracovníkům s paušální odměnou za práci přesčas odměna nenáleží

 

6) Volné dny

a)     za každý kalendářní měsíc nalodění 1 volný den

b)     u tankových lodí se nárok zvyšuje o polovinu

 

7) Mimořádné práce

a)     8-10 Kč za 1 hodinu

b)     dvojnásobek při přesčasové práci

 

8) Zaopatření posádky

a)     přiměřené ubytování  a stravování na lodi

b)     nebo náhradní strava nebo náhrada denně v hodnotě 2 USD (u KS) nebo 20Kč (u SZ)

c)      nákupy v lodní kantýně

 

9) Pojištění posádky na částku (není ve výnosu nýbrž v prováděcích pokynech)

a)     15000 Kč pro případ úmrtí

b)     30000 Kč pro případ trvalé invalidity

c)      6-12000 Kč osobních svršků

 

10) Náhrady cestovních výdajů

a)     při cestách mezi lodí a sídlem provozovatele

b)     výjimečně i místem bydliště pracovníka

 

11) Výměna části zahraničního platu v době nalodění

a)     4 skupiny stejné jako u naloďovacího příplatku

b)     nejvyšší měsíční částka určená k výměně 200, 350, 450 a 600 Kč

c)      k úhradě pobytových výloh v přístavech zemí socialistického tábora

d)     k nákupům předmětů osobní potřeby v lodní kantýně

e)     nevyčerpanou částku dle c) a d) lze převést na odběrní poukazy Tuzex v poměru 1:0,6

 

12) Odměny a podíly na hospodářských výsledcích

       poskytování se řídí                                           

a)     předpisy, které vydá vedoucí organizace

b)     pravidly, obsaženými v kolektivní smlouvě

 

Výnos MD z 30.5.1973 platný od 1.7.1973

Platy měly následující strukturu

 

1) Základní platy

členů posádek námořních lodí  jsou stanoveny v rozpětí podle funkce

a) u velitele, důstojníků i mužstva diferencovaně pro lodě

-         na suchý náklad

-         na tankové lodě

b) s přihlédnutím ke splnění kvalifikačních předpokladů

-         požadované vzdělání

-         délka praxe ve funkci

 

2)     Příplatek za setrvání v čs.námořním loďstvu v % základního platu

a)     po 5 letech 10%

b)     dále po 2 letech další 2%

c)      nejvýše však 20%

 

3)     Naloďovací příplatek ode dne nalodění do dne vylodění

a)     pracovníci rozděleni do 4 skupin

b)     v USD denně 4,6,4,4, 3,8, 3,0

c)      na tankových lodích 5,05, 4,85, 4,20, 3,30

 

4)     Práce přesčas a ve dnech pracovního klidu se poskytuje

a)     především náhradní volno

b)     nebo

1/185 základního měsíčního platu při týdenní pracovní době 42,5hod.

1/175 základního měsíčního platu při týdenní pracovní době 40,0hod

1/155 základního měsíčního platu při týdenní pracovní době 36,0hod

s příplatkem 30%

c)      veliteli lodě, 1.PD a 1:SD

nepřísluší mzda za práci přesčas ani náhradní volno

přísluší náhradní volno za práci přesčas, konanou v noci nebo ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu

 

5)   Námořní paušální příplatek

a)se poskytuje jako souhrnný příplatek zahrnující paušální ohodnocení

-         práce v nočních směnách

-         o sobotách a nedělích

-         odměny za pracovní pohotovost v přístavu a na moři

-         ohodnocení ztížených pracovních podmínek (hlučnost, vibrace, klimatické podmínky,riziko při plavbě, zdravotní podmínky apod.)

b)podle intenzity provozu a jejich rozsahu (vyjádřeném v BRT – 4 kategorie) pro 10 skupin funkcí od 350 do 1800 Kč

 

6) Pracovní pohotovost a volné dny za měsíc nalodění – převádí se do paušálního námořního příplatku

 

7)     Mimořádné práce

Koná-li pracovník ve stanovené pracovní době práce nespadajícíc do jeho pracovních povinností, přísluší mu mimořádná odměna podle vnitropodnikových předpisů

 

8)     Zaopatření posádky

d)     přiměřené ubytování  a stravování na lodi

e)     je-li pracovník povinen opustit loď v přístavu (opravy, desinfekce apod), zajistí organizace na svůj náklad

- přiměřené ubytování a stravu

- finanční náhradu (dietu) podle platných směrnic o zahraničních pracovních cestách

f)        nákupy v lodní kantýně

 

9) Pojištění posádky na částku (není ve výnosu nýbrž v prováděcích pokynech)

a)15000 Kč pro případ úmrtí

b)30000 Kč pro případ trvalé invalidity

c)6-12000 Kč osobních svršků

 

10) Náhrady cestovních výdajů

a)při cestách mezi lodí a sídlem provozovatele

b)výjimečně i místem bydliště pracovníka

 

11) Výměna části zahraničního platu v době nalodění

a)3 skupiny

b)nejvyšší měsíční částka určená k výměně 350, 450 a 600 Kč

c)k úhradě osobních  výloh v přístavech zemí socialistického tábora

d)k nákupům předmětů osobní potřeby v lodní kantýně

e)nevyčerpanou částku dle c) a d) lze převést na odběrní poukazy Tuzex v poměru 1:0,6

 

12) Odměny a podíly na hospodářských výsledcích

       poskytování se řídí

a) předpisy, které vydá vedoucí organizace

b) pravidly, obsaženými v kolektivní smlouvě

 

Výnos MD z 1980 platný od 1981

Platy měly následující strukturu

 

1) Základní platy

členů posádek námořních lodí  jsou stanoveny v rozpětí podle funkce

a) u velitele, důstojníků, loďmistra a strojmistra diferencovaně podle nosnosti lodi v DWT b) pro lodě ve dvou skupinách

c) u mužstva se kategorizace neuplatňuje

d) zavádějí se nové funkce např.asistent, praktikant

e) s přihlédnutím ke splnění kvalifikačních předpokladů

-         požadované vzdělání

-         délka praxe ve funkci

f) možnost ohodnocení pracovníků s trvale vynikajícími pracovními výsledky osobním platem, přesahujícím horní mez rozpětí mzdového tarifu pro příslušnou funkci

g) tankové lodě jsou již vypuštěny,

 

2) Příplatek za setrvání v čs.námořním loďstvu v % základního platu

a) po 5 letech 10%

b) dále po 2 letech další 2%

c) nejvýše však 20%

 

3) Naloďovací příplatek ode dne nalodění do dne vylodění

a)pracovníci rozděleni do 4 skupin

b)v USD denně 4,6,4,4, 3,8, 3,0

 

4) Pro všechny kategorie pracovníků byla stanovena jednotná pracovní doba

a)40 hodin (resp.36 hodin v tropech ) týdně

b)uplatněn jednotný pracovní režim 56 hodin týdně

c)za práci přesčas a ve dnech pracovního klidu se poskytuje

- především náhradní volno

- nebo příslušný podíl základního měsíčního platu (limit povolené přesčasové práce 24-28 hodin týdně)

d)veliteli lodě, 1.PD a 1:SD

-         nepřísluší mzda za práci přesčas ani náhradní volno

-         přísluší náhradní volno za práci přesčas, konanou v noci nebo ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu

 

5)  Námořní paušální příplatek

a) se poskytuje jako souhrnný příplatek zahrnující paušální ohodnocení

-         práce v nočních směnách

-         o sobotách a nedělích

-         odměny za pracovní pohotovost v přístavu a na moři

-         ohodnocení ztížených pracovních podmínek (hlučnost, vibrace, klimatické podmínky,riziko při plavbě, zdravotní podmínky apod.)

b) podle intenzity provozu a jejich rozsahu (2 kategorie) pro 4 skupiny funkcí

c) menší zvýšení u vyšších a středních funkcí, výraznější u nižších funkcí

d)stanoveno značné rozpětí s postupnou realizací podle mzdových prostředků

 

6) Pracovní pohotovost a volné dny za měsíc nalodění – převádí se do paušálního námořního příplatku

 

7) Mimořádné práce

a) koná-li pracovník ve stanovené pracovní době práce nespadajících do jeho pracovních povinností, přísluší mu mimořádná odměna podle vnitropodnikových předpisů

b) odměny jsou stanoveny v sazebníku specializovaných prací – podle druhu, prací ve fyzických jednotkách – tuny, kubické nebo čtvereční metry, kusy nebo odpracovaných hodin

c) za spráné stanovení výše odměny dle rozsahu provedené práce odpovídá velitel

 

8) Zaopatření posádky

a) přiměřené ubytování  a stravování na lodi

b)je-li pracovník povinen opustit loď v přístavu (opravy, desinfekce apod), zajistí organizace na svůj náklad

- přiměřené ubytování a stravu

- finanční náhradu (dietu) podle platných směrnic o zahraničních pracovních cestách

c)      nákupy v lodní kantýně

 

9) Pojištění posádky na částku (není ve výnosu nýbrž v prováděcích pokynech)

a)15000 Kč pro případ úmrtí

b)30000 Kč pro případ trvalé invalidity

d)     6-12000 Kč osobních svršků

 

10) Náhrady cestovních výdajů

a)při cestách mezi lodí a sídlem provozovatele

b)výjimečně i místem bydliště pracovníka

 

11) Výměna části zahraničního platu v době nalodění

a)3 skupiny

b)nejvyšší měsíční částka určená k výměně 350, 450 a 600 Kč

c)k úhradě osobních  výloh v přístavech zemí socialistického tábora

d)k nákupům předmětů osobní potřeby v lodní kantýně

e)nevyčerpanou částku dle c) a d) lze převést na odběrní poukazy Tuzex v poměru 1:0,6

 

12) Odměny a podíly na hospodářských výsledcích

       poskytování se řídí

a) předpisy, které vydá vedoucí organizace

b) pravidly, obsaženými v kolektivní smlouvě